Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Close

Cymru yn dangos undod mewn cyfnod o argyfwng

Os ydych yn gwrando ar y newyddion, neu yn darllen papur newydd yr eiliad hon, mae'n debyg iawn eich bod yn mynd i glywed am un argyfwng neu drychineb dyngarol. ...

Polisïau i newid bywydau er gwell

Dros y misoedd diwethaf rydw i wedi cael yr anrhydedd i weithio gyda Oxfam, a'n partneriaid yng Nghlymblaid Ffoaduriaid Cymru i gefnogi ymchwiliad Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau...

Sgiliau Bywyd – estyn help llaw i fenywod i fyd cyflogaeth

Mae Sgiliau am Oes yn brosiect newydd cyffrous sy'n galluogi menywod yng Nghaerdydd i ennill y sgiliau a'r hyder sydd eu hangen arnyn nhw i gael swyddi gwerth chweil. ...

Pobl ifanc yng Nghymru yn galw am gydraddoldeb

Bob blwyddyn, fel rhan o fudiad ieuenctid Urdd Gobaith Cymru, mae pobl ifanc ledled Cymru yn gweithio gyda'i gilydd i rannu eu neges o heddwch ac ewyllys da â'r byd. ...

Cam i'r cyfeiriad cywir

Siaradodd Deio Gruffydd, Swyddog y Wasg Oxfam Cymru, gyda Sohail Ali am ei brofiadau fel ceisiwr lloches yng Nghymru ...

Gwneud Cymru yn Genedl o Noddfa

Ddoe (07/07/2017) mi gyhoeddodd y pwyllgor Cydraddoldeb,  Awdurdodau Lleol a Chymunedau adroddiad yn galw ar bobl ymhob sector yng Nghymru i weithio hefo'i gilydd i adeiladu Cymru fel Cenedl...

Rydym am weld Cymru sy'n cynnig croeso cynnes i ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Mae'n hawdd teimlo'n ddiymadferth pan fo'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod dros 65 miliwn o bobl wedi cael eu gorfodi i ffoi o'u cartrefi oherwydd gwrthdaro a thrais brawychus,...

Rydym am weld Cymru sy'n addas ar gyfer heddiw ac sy'n addas ar gyfer y dyfodol

Mae cymunedau yng Nghymru yn wynebu heriau sylweddol. Mae'r cynnydd o ran tlodi mewn gwaith yn dangos nad gwaith, o reidrwydd, yw'r ffordd orau allan o dlodi. ...

Rydym am weld Cymru lle mae gwasanaethau cyhoeddus wedi’i cynllunio ar gyfer pobl

Mae bron chwarter y bobl yng Nghymru yn byw mewn tlodi cymharol. ...

Rydym am weld Cymru lle mae'r Cyflog Byw, o leiaf, yn cael ei dalu i bawb

Ar 4 Mai 2017, bydd pobl ledled Cymru yn cael cyfle i ddweud eu dweud am sut y caiff eu hardal leol ei rhedeg.  ...

Diweddariadau RSS

Y newyddion diweddaraf o'r wefan hon drwy eich hoff ddarllenwyr newyddion.