Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Close

Pobl ifanc yng Nghymru yn galw am gydraddoldeb

Bob blwyddyn, fel rhan o fudiad ieuenctid Urdd Gobaith Cymru, mae pobl ifanc ledled Cymru yn gweithio gyda'i gilydd i rannu eu neges o heddwch ac ewyllys da â'r byd. ...

Young people in Wales call for equality

Every year, as part of the Wales-wide youth movement Urdd Gobaith Cymru, young people across Wales work together to share their message of peace and goodwill with the world.  ...

A step towards the right direction

Oxfam Cymru Media Officer Deio Gruffydd spoke with Sohail Ali about his experiences and opinions as an asylum seeker in Wales ...

Cam i'r cyfeiriad cywir

Siaradodd Deio Gruffydd, Swyddog y Wasg Oxfam Cymru, gyda Sohail Ali am ei brofiadau fel ceisiwr lloches yng Nghymru ...

Making Wales as a Nation of Sanctuary

Yesterday, the Equality, Local Government & Communities Committee published a report  calling for all people and all sectors in Wales to work together to build Wales as a Nation of Sanctuary. ...

Gwneud Cymru yn Genedl o Noddfa

Ddoe (07/07/2017) mi gyhoeddodd y pwyllgor Cydraddoldeb,  Awdurdodau Lleol a Chymunedau adroddiad yn galw ar bobl ymhob sector yng Nghymru i weithio hefo'i gilydd i adeiladu Cymru fel Cenedl...

Rydym am weld Cymru sy'n addas ar gyfer heddiw ac sy'n addas ar gyfer y dyfodol

Mae cymunedau yng Nghymru yn wynebu heriau sylweddol. Mae'r cynnydd o ran tlodi mewn gwaith yn dangos nad gwaith, o reidrwydd, yw'r ffordd orau allan o dlodi. ...

Rydym am weld Cymru sy'n cynnig croeso cynnes i ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Mae'n hawdd teimlo'n ddiymadferth pan fo'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod dros 65 miliwn o bobl wedi cael eu gorfodi i ffoi o'u cartrefi oherwydd gwrthdaro a thrais brawychus,...

Rydym am weld Cymru lle mae'r Cyflog Byw, o leiaf, yn cael ei dalu i bawb

Ar 4 Mai 2017, bydd pobl ledled Cymru yn cael cyfle i ddweud eu dweud am sut y caiff eu hardal leol ei rhedeg.  ...

Rydym am weld Cymru lle mae gwasanaethau cyhoeddus wedi’i cynllunio ar gyfer pobl

Mae bron chwarter y bobl yng Nghymru yn byw mewn tlodi cymharol. ...

RSS updates

Get the latest news and updates in your news reader.