Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Close

Canllawiau Dinasyddiaeth Fyd-eang

680x150

Ar gyfer athrawon pob pwnc, ac ar draws pob grŵp oedran, mae ein canllawiau Dinasyddiaeth Fyd-eang yn cyflwyno elfennau allweddol o Gwricwlwm Dinasyddiaeth Fyd-eang Oxfam. Maen nhw hefyd yn cynnwys astudiaethau achos sy'n amlinellu arferion gorau yn y dosbarth, gweithgareddau all gael eu defnyddiol mewn nifer o rannau o'r cwricwlwm, ac adnoddau ar gyfer darllen pellach.

Addysg ar gyfer Dinasyddiaeth Fyd-eang : Canllaw i Ysgolion

Mae'r canllaw hwn yn cynnwys fersiwn sydd newydd ei diweddaru o Gwricwlwm Oxfam ar gyfer Dinasyddiaeth Fyd-eang, ac mae'n egluro sut y gellir datblygu'r sgiliau, y gwerthoedd a'r agweddau allweddol, yn ogystal â'r meysydd gwybodaeth a dealltwriaeth, o 3-19 oed. Mae'r canllaw hefyd yn darparu syniadau ac astudiaethau achos ysbrydoledig i gefnogi datblygu dinasyddiaeth fyd-eang ym mhob rhan o'r cwricwlwm a bywyd ysgol. 

Dinasyddiaeth Fyd-eang yn yr Ystafell Ddosbarth: Canllaw i athrawon

Canllaw ymarferol a myfyriol, sy'n llawn offer a syniadau ymarferol y gellir eu cymhwyso i bron unrhyw bwnc er mwyn datblygu cyfranogiad y dysgwr a dysgu byd-eang. 

Mathemateg a Dinasyddiaeth Fyd-eang

Mae'r canllaw byr hwn yn cefnogi athrawon i weld sut y gall cyd-destunau'r byd go iawn gyfoethogi'r gwaith o addysgu mathemateg, gan feithrin gwerthfawrogiad o rai o'i ddibenion, ac ysbrydoli dysgwyr. Mae'n rhoi enghreifftiau o ffyrdd i gefnogi dysgwyr o ran dadansoddi ystadegau yn feirniadol, a gwneud cysylltiadau rhwng y lleol a'r byd-eang. Yn ogystal â hyn, mae'n cynnig dolenni i ystod eang o adnoddau sy'n cefnogi addysgu cysyniadau mathemategol trwy faterion Dinasyddiaeth Fyd-eang.

English and Global Citizenship (ar gael yn Saesneg yn unig)

Mae'r canllaw byr hwn yn amlinellu'r rôl y gall Dinasyddiaeth Fyd-eang ei chwarae o ran cefnogi dysgwyr i archwilio hunaniaethau a diwylliannau amrywiol, meddwl yn feirniadol am eu lle yn y byd, ac ehangu eu syniadau a'u gorwelion. Mae'n cynnig awgrymiadau am destunau y gall athrawon eu defnyddio i gefnogi dysgwyr ar hyd eu taith tuag at fod yn Ddinasyddion Byd-eang. 

Gwyddoniaeth a Dinasyddiaeth Fyd-eang

Mae addysgu gwyddoniaeth o bersbectif dinasyddiaeth fyd-eang yn cynyddu mwynhad pobl ifanc, ac yn dyfnhau eu dealltwriaeth o wyddoniaeth trwy eu helpu i'w chymhwyso i gyd-destunau bywyd go iawn. Mae'r canllaw byr hwn yn egluro manteision dull dinasyddiaeth fyd-eang o ymdrin â gwyddoniaeth, ac mae'n cynnwys syniadau ymarferol ar gyfer ei chymhwyso i bynciau megis dŵr, ynni ac ecosystemau.

Building Successful School Partnerships (ar gael yn Saesneg yn unig)

Pa un a oes gennych bartneriaeth ysgol ryngwladol eisoes, neu eich bod yn ystyried datblygu partneriaeth o'r fath, bydd y canllaw hwn yn eich helpu i sicrhau bod pawb yn elwa cymaint â phosibl ohoni. Mae'n archwilio rhai ffyrdd y gall partneriaethau rhwng ysgolion gyfrannau at ddinasyddiaeth fyd-eang, ac, ar yr un pryd, mae'n egluro'r peryglon a sut i'w hosgoi.

Teaching Controversial Issues (ar gael yn Saesneg yn unig)

Er iddo gael ei gyhoeddi yn 2006, ac er ei fod yn cyfeirio at ganllawiau swyddogol a oedd yn bodoli ar y pryd, mae'r canllaw hwn yn cynnwys llawer o arweiniad ar strategaethau ystafell ddosbarth a gweithgareddau ymarferol sydd yr un mor berthnasol heddiw.