Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Close

Free CPD in Wales

680x150

P'un a ydych yn newydd i ddinasyddiaeth fyd-eang, neu'n hen law ar addysgu'r pwnc, dyma gyfle cyffrous ichi ddatblygu'n broffesiynol. Mae'r diwrnod hwn o Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) yn cael ei roi am ddim ac mae'n agored i gydlynwyr Bagloriaeth Cymru, athrawon uwchradd, arweinwyr ysgol a llywodraethwyr.

Whether you're new to global citizenship or an experienced teacher, this exciting opportunity for professional development is for you. This free Continuous Professional Development (CPD) day is open to all Welsh Baccalaureate co-ordinators, secondary school teachers, school leaders and governors.

Mynd i’r Afael â Her Dinasyddiaeth Fyd-eang

To read this in English, please scroll down.

Cewch y cyfle i:

 • Ddysgu mwy am sut i gynnal sylw eich dysgwyr drwy ddefnyddio rhai o'r themâu allweddol sydd dan sylw yn Her Dinasyddiaeth Fyd-eang Bagloriaeth Cymru fel anghydraddoldeb, tlodi a Masnach Deg
 • Darganfod adnoddau dysgu a fydd yn helpu eich dysgwyr i ddatblygu sgiliau fel llythrennedd, rhifedd, meddwl yn feirniadol a chreadigrwydd drwy ddysgu am faterion yn y byd go iawn
 • Rhannu syniadau a dysgu o brofiadau cydweithwyr mewn ysgolion a cholegau eraill

Bydd y diwrnod yn llawn dop o syniadau ymarferol i ysgogi dysgwyr a chyfoethogi eu gwybodaeth, eu dealltwriaeth a'u sgiliau.

Bydd y cynnig hwn o ddiddordeb penodol i athrawon Bagloriaeth Cymru ac unrhyw athrawon uwchradd sy'n dymuno gwella ymarfer Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF) yn eu hysgolion.

Caiff y cyfle cyffrous hwn ei gyflenwi mewn partneriaeth â Chanolfan y Dechnoleg Amgen, Cyngor Addysg mewn Dinasyddiaeth Byd a Masnach Deg Cymru, a chaiff ei ariannu gan Raglen Addysg Ryngwladol y British Council.

DYDDIAD CAU ESTYNEDIG: I archebu lle, llenwch y ffurflen hon a'i dychwelyd i vleech@oxfam.org.uk erbyn 12 Chwefror ar gyfer Caerdydd ac erbyn 23 Chwefror ar gyfer Bae Penrhyn a Machynlleth.

Dyddiadau a lleoliadau

 • 5ed Chwefror 2016 yn Ysgol Pontarddulais gyda sesiynau wedi'u cyflwyno gan Vicky Leech, Cynghorydd Addysg Oxfam Cymru, a Masnach Deg Cymru
 • 23il Chwefror 2016 yn Canolfan Diwylliant a'r Cyfryngau, Caerdydd  gyda sesiynau wedi'u cyflwyno gan Vicky Leech, Cynghorydd Addysg Oxfam Cymru, a Martin Pollard, Cyngor Addysg mewn Dinasyddiaeth Byd (CEWC)
 • 1af Mawrth 2016 yn Ysgol Y Creuddyn, Bae Penrhyn, Conwy gyda sesiynau wedi'u cyflwyno gan Vicky Leech, Cynghorydd Addysg Oxfam Cymru, ac Ann MacGarry, Canolfan y Dechnoleg Amgen
 • 3il Mawrth 2016 yn Canolfan u Dechnoleg Amgen, Machynlleth,gyda sesiynau wedi'u cyflwyno gan Vicky Leech, Cynghorydd Addysg Oxfam Cymru, ac Ann MacGarry, Canolfan y Dechnoleg Amgen

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â Mynd i'r Afael â Her Dinasyddiaeth Fyd-eang, cysylltwch â Vicky Leech  vleech@oxfam.org.uk / 0300 200 1269

Get to grips with the Global Citizenship Challenge

You'll have the opportunity to:

 • learn more about how to engage your learners with some of the key themes tackled in the Welsh Baccalaureate Global Citizenship Challenge such as inequality, poverty and Fair Trade
 • Discover learning resources which will help your learners develop skills such as literacy, numeracy, critical thinking and creativity through real-life learning
 • Share ideas with and learn from the experiences of colleagues in other schools and colleges

The day will be packed with practical ideas for motivating learners and enhancing their knowledge, understanding and skills.

This opportunity is of particular interest to Welsh Baccalaureate teachers and any secondary school teachers looking to improve the Education for Sustainable Development and Global Citizenship (ESDGC) practice in their schools.

This opportunity is being delivered in partnership with the Centre for Alternative Technology, the Council for Education in World Citizenship and Fair Trade Wales and is funded by the British Council International Education Programme.

DEADLINE EXTENDED: To book, please complete this form and return it to vleech@oxfam.org.uk by the 12th February for Cardiff and by the 23rd February for Penrhyn Bay and Machynlleth.

Dates and locations

 • 5th February 2016 at Pontarddulais Comprehensive School, Pontarddulais with sessions delivered by Vicky Leech, Oxfam Cymru Education Advisor and Fair Trade Wales
 • 23rd February 2016 at Culture and Media Centre, Loudon Square, Cardiff with sessions delivered by Vicky Leech, Oxfam Cymru Education Advisor and Martin Pollard, Council for Education in World Citizenship (CEWC)
 • 1st March 2016 at Ysgol Y Creuddyn, Penrhyn Bay, Conwy with sessions delivered by Vicky Leech, Oxfam Cymru Education Advisor and Ann MacGarry, Centre for Alternative Technology
 • 3rd March 2016 at the Centre for Alternative Technology, Machynlleth with sessions delivered by Vicky Leech, Oxfam Cymru Education Advisor and Ann MacGarry, Centre for Alternative Technology

If you have any questions about Get to grips with the Global Citizenship Challenge please get in touch with Vicky Leech vleech@oxfam.org.uk / 0300 200 1269