Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Cyfarfod y Tîm

Kirsty Davies-Warner

Kirsty Davies-Warner

Pennaeth Oxfam Cymru

Ymunodd Kirsty â ni yn 2014. Cyn hynny roedd hi'n Ddirprwy Gyfarwyddwr yn y Sefydliad Materion Cymreig. Yn ogystal â bod yn gynghorydd lleol yng Nghaerdydd ers 2008, mae Kirsty wedi gwasanaethu fel aelod o'r cabinet ar gyfer Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles. Yn 2010, cadeiriodd Kirsty Ymholiad Cyngor Caerdydd i Fasnachu at Ddibenion Camfanteisio Rhywiol, a hi hefyd oedd Cadeirydd Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru rhwng 2010 a 2014.

Fel Pennaeth Oxfam Cymru mae Kirsty yn arwain rhaglen flaengar sy'n ceisio mynd i'r afael â thlodi yng Nghymru. Mae Kirsty yn arwain gwaith polisi, eiriolaeth, ymgyrchoedd a chyfathrebu Oxfam Cymru, yn ogystal â'n gweithgareddau rhaglen. Mae Kirsty hefyd yn chwarae rhan flaenllaw o fewn Pwyllgor Argyfyngau Cymru. Gyda'i chefndir cryf mewn gwleidyddiaeth Gymreig a llywodraeth leol, daw Kirsty ac ymrwymiad cryf i gyfiawnder cymdeithasol i'w gwaith yn Oxfam Cymru, a hynny i ddileu tlodi a dioddefaint, yn lleol ac yn fyd-eang, gan wneud hyn yn ganolog i fywyd cyhoeddus a gwleidyddol yng Nghymru.

Matthew Hemsley

Rheolwr Ymgyrchoedd ac Eiriolaeth

Matt yw Rheolwr Ymgyrchoedd ac Eiriolaeth Oxfam Cymru. Mae'n sicrhau bod ein gwaith polisi yn cael effaith ar y bobl sy'n gwneud penderfyniadau yng Nghymru ac yn dal sylw'r cyhoedd. Cyn ymuno ac Oxfam roedd yn gweithio i'r elusen drafnidiaeth Sustrans Cymru, yng Nghymru - ble bu'n gweithio ar y ddeddf gyntaf yn y byd ar gerdded a beicio - ac ar lefel Brydeinig, ble bu'n sicrhau sylw yn y wasg ar gyfer adroddiad Tlodi Teithio'r elusen, gan gynnwys ymddangosiadau ar BBC Radio 5 Live a Sky News. Mae Matt hefyd wedi gweithio i un o AS y Democratiaid Rhyddfrydol, fel aelod allweddol o staff yn gyfrifol am reoli ymgyrch yn ystod yr Etholiad Cyffredinol yn 2010. Tu hwnt i oriau gwaith mae Matt yn hoffi gwylio chwaraeon, ac mae ganddo docyn tymor i wylio Southampton FC. Mae hefyd yn mwynhau peint neu ddau o gwrw gyda'i ffrindiau a gwneud sylwadau heriol ar Twitter.  

Hayley Richards

Swyddog Polisi ac Eiriolaeth

Mae Hayley yn gweithio'n rhan amser ac yn rhannu'r swydd gyda Rachel. Swydd Hayley yw sicrhau bod llais Oxfam yn cael ei glywed yng nghoridorau pwer Cymru, yn enwedig yn y Cynulliad Cenedlaethol. Mae Hayley yn ysgrifennu papurau polisi, yn cyfrannu tystiolaeth i bapurau ymchwil y llywodraeth ac yn ymestyn dylanwad ein partneriaid er mwyn creu newid positif, a gweithio gyda sefydliadau eraill er mwyn lobïo ar ddeddfwriaethau perthnasol sydd ar waith, er enghraifft Bil Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Rachel Cable

Rachel Cable

Swyddog Polisi ac Eiriolaeth

Mae Rachel yn gweithio'n rhan amser ac yn rhannu'r rôl gyda Hayley . Fel swyddog polisi ac eiriolaeth mae Rachel yn gweithio i sicrhau llais Oxfam yng nghoridorau pwer Cymru, yn enwedig yn y Cynulliad Cenedlaethol. Mae Rachel yn ysgrifennu papurau polisi, yn cyfrannu tystiolaeth i ymchwiliadau, ac yn ehangu dylanwad ein partneriaid prosiect i sicrhau newid cadarnhaol. Cyn y rôl hon roedd Rachel yn gweithio i Brifysgolion Cymru , ac yn aelod o Fwrdd Ymddiriedolwyr Prifysgol Undeb Myfyrwyr De Cymru . Mae Rachel yn angerddol am Gaerdydd , ac arweiniodd ymgyrch i achub Gwesty'r Vulcan yng Nghaerdydd yn ddiweddar, sydd bellach yn cael ei hailadeiladu yn Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan.

Casia Wiliam

Swyddog y Cyfryngau a Chyfathrebu 

Mae Casia yn ceisio cael sylw positif i Oxfam ac Oxfam Cymru yn y wasg, gan hyrwyddo gwaith ac ymgyrchoedd Oxfam, ar y radio, teledu, mewn print ac ar y we. Mae Casia hefyd yn delio gyda holl ymholiadau'r wasg a'r mwyafrif o weithgaredd Oxfam Cymru ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae Casia hefyd yn gyfrifol am gyfathrebu gyda chefnogwyr Oxfam Cymru ledled Cymru. Mae cefndir Casia yng ngwaith y wasg a threfnu digwyddiadau; arferai weithio i S4C, a chyn hynny i Llenyddiaeth Cymru, y sefydliad cenedlaethol sy'n gyfrifol am hyrwyddo a datblygu llenyddiaeth yng Nghymru. 

Vicky Leech

Cynghorydd Addysg a Ieuenctid

Mae Vicky yn angerddol am gefnogi pobl ifanc i ddatblygu eu gwybodaeth, eu gwerthoedd a'u sgiliau fel bod modd iddynt weithredu a chyfrannu i greu byd gwell fel dinasyddion byd-eang gwybodus a grymus. Ymunodd Vicky ac Oxfam Cymru yn 2012. Mae ei swydd yn cynnwys cefnogi athrawon ac ysgolion yng Nghymru i gynnwys dysgu byd-eang fel rhan o addysg ehangach.  

Wendy Morgans

Wendy Morgans

Rheolwr Cymorth Busnes a'r Swyddfa

Dechreuodd Wendy weithio i Oxfam yn 2003 ac ar hyn o bryd mae'n rhannu'r swydd Rheolwr Cymorth Busnes a'r Swyddfa yn Oxfam Cymru. Mae swydd Wendy yn cynnwys rheoli a gweinyddu systemau ariannol y swyddfa, systemau, cyfleusterau, stoc a swyddogaethau HR ynghyd a nifer o bethau eraill.

Julie Cole

Rheolwr Cymorth Busnes a'r Swyddfa

Mae Julie wedi gweithio i Oxfam ers dros 11 mlynedd, ac mae'n rhannu'r swydd Rheolwr Swyddfa gyda'i chydweithwraig, Wendy Morgans, a hynny yn y swyddfa yng Nghaerdydd. Mae swydd Julie yn cynnwys rheoli a gweinyddu systemau arianol y swyddfa, systemau, cyfleusterau, stoc a swyddogaethau HR ynghyd a nifer o bethau eraill. Mae Julie yn gweithio ar ddyddiau Mercher, Iau a Gwener.

Vicky Goodban

Rheolwr Prosiect 

Dechreuodd Vicky ar ei swydd fel Rheolwr Prosiect ym mis Mehefin 2015, a cyn hynny mae hi'n gweithio i Oxfam ers 2011 yn cyd-lynu dau brosiect â nifer o bartneriaid, yn cefnogi merched sy'n ceisio lloches (ffoaduriaid a cheiswyr lloches) ledled Cymru. Swydd Vicky yw datblygu rhaglen Oxfam yng Nghymru gan weithio gyda phartneriaid cyfredol a rhai newydd o nifer o sectorau er mwyn dod o hyd i ddatrysiadau parhaol i dlodi yng Nghymru, ynghyd â gweithio gyda chydweithwyr yn Lloegr a'r Alban i ddatblygu prosiectau ledled y DU. 

Antonina Mendola

Cydlynydd Prosiect Hyfforddi Bywoliaethau

Mae gan Antonina dros 27 mlynedd o brofiad o fewn y sector wirfoddol yng Nghymru, yn benodol ym maes allgau cymdeithasol a thlodi. Mae ei hangerdd am bobl a datblygu wedi arwain at bortffolio o waith sydd â'i wreiddiau mewn cymunedau. Mae hi wedi gweithio ym maes adfywio amgylcheddol, dyfeisio nifer o raglenni addysg mewnol ar gyfer pobl ifanc ac oedolion, ac wedi bod yn uwch reolwr o fewn y sector tai â chymorth. Mae hi wedi cynghori amrywiaeth o sefydliadau ar strategaeth a chyflenwi gweithredol gan gynnwys iechyd a gofal cymdeithasol. Antonina oedd Arweinydd Prosiect Mynediad at Waith Oxfam a phrosiect Menter Rhiant Sengl rhwng 2012 - 15. Mae Antonina wedi ail- ymuno â Oxfam ers mis Ebrill 2016 ac ar hyn o bryd mae'n arwain Prosiect Partneriaeth Hyfforddiant Bywoliaethau Oxfam gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau.

Peter Jenkins

Gwirfoddolwr

Dechreuodd Peter weithio i Oxfam yn 2011 yn y siop lyfrau, ac yn ddiweddar ymunodd ac Oxfam Cymru, gan wneud gwaith ymchwil ar nifer o grwpiau yng Nghymru. Mae ganddo hefyd ol-radd mewn Llenyddiaeth Saesneg o'r Brifysgol Agored a Peter wnaeth ddechrau tudalen Facebook y siop lyfrau.

Marilyn Coward

Gweirfoddolwraig 

Dechreuodd Marilyn wneud gwaith gweinyddol gwirfoddol i Oxfam ar Ffordd Whitchurch yn 1983 (gyda rhai ysbeidiau tra bu'n gweithio) ac mae wedi parhau o fewn y rôl tan iddi ddechrau gwirfoddoli i'r adran addysg yn 1991 - mae'n gweithio i'r adran honno fyth ers hynny. Yn enedigol o Gaerdydd, mae Marilyn yn briod ac mae ganddi ddau fab sydd â theuluoedd eu hunain bellach. Pan nad ydy hi yn Oxfam mae'n ymarfer yoga ac yn mynd i'r gampfa. Ei hoff beth yw teithio dramor gyda'i gŵr.

Fanta Bamba

Gwirfoddolwraig

Mae Fanta wedi bod yn gwirfoddoli yn Oxfam Cymru ers 2012. Mae Fanta yn gweithio yma bob dydd Llun, Mercher a Iau, a phan mae hi yma mae'n gofalu am ateb y ffôn a'r dderbynfa, ac yn helpu nifer o'i chydweithwyr gyda gwahanol brosiectau hefyd.