Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Oriel luniau

Mae’r wên lydan yn dweud y cyfan. Antonina Mendola (canol), a arweiniodd brosiect Mynediad at Waith a Menter, Oxfam Cymru, gyda rhai o’r cyfranogwyr ar ddiwedd prosiect 3 blynedd a fu’n gweithio gydag unig rieni, sef un o’r grwpiau sy’n cael ei heffeithio fwyaf gan newidiadau i ddeddfwriaeth budd-daliadau lles.

O’r fforc i’r plât, mae Rhandiroedd Cymunedol De Glan yr Afon, gyda chymorth prosiect Adeiladu Bywoliaeth Oxfam Cymru, yn helpu i dyfu a dosbarthu bwyd yn lleol yng Nghaerdydd.

Mentor-Gymheiriaid prosiect Bywoliaeth Oxfam Cymru yn falch o’u Tystysgrif Cyrhaeddiad ar ôl llwyddo yn eu rhaglen hyfforddi. Mae’r mentor-gymheiriaid yn gonglfaen i brosiect Bywoliaeth, gan roi cymorth allweddol i bobl yn eu cymunedau.

Dewch inni ddathlu! Prosiect Adeiladu Bywoliaeth a Chryfhau Cymunedau yn cyrraedd hanner ffordd! Y Senedd yn cynnig llwyfan i hanesion o lwyddiant a’r heriau sydd i ddod.

Sêl bendith Brenhinol. Tywysog Charles yn cwrdd â chyfranogwyr yn Rhandiroedd Cymunedol Dyffryn, ar dir Tŷ Tredegar, rhan o brosiect Bywoliaeth Oxfam Cymru.

Mae adroddiad Oxfam, ‘Solidarity with Syrians’, yn dangos bod angen i Gymru adsefydlu 724 o ffoaduriaid o Syria cyn diwedd 2016 er mwyn cyd-fynd â’i chyfran deg. Mae pob Awdurdod Lleol yng Nghymru bellach wedi cadarnhau eu bod yn barod i wneud eu rhan wrth adsefydlu teuluoedd o Syria.

Llwyddiant! Bu prosiect Noddfa yng Nghymru, Oxfam Cymru, yn cydweithio â menywod sy’n ffoaduriaid a cheiswyr lloches i feithrin mwy o sgiliau, ennill cymwysterau, creu rhwydweithiau a gwneud mwy yn eu cymunedau lleol, a’r un mor bwysig, bod yn fwy hyderus, iach a hapus.

Gwenu ar ddiwedd diwrnod o hyfforddiant cyflogadwyedd – rhan o brosiect Noddfa yng Nghymru, Oxfam Cymru. Diwrnod o baratoi at y gweithle yn y Deyrnas Unedig, gan gynnwys ffug-gyfweliadau i fenywod sy’n ffoaduriaid a cheiswyr lloches, sydd â chyfradd uwch na’r cyfartaledd o ddiweithdra ac yn fwy tebygol o fod mewn swydd sy’n is na lefel eu sgiliau.

Camp yn wir i’r 450 o fenywod a fu’n rhan o brosiect Noddfa yng Nghymru, Oxfam Cymru. Roedd y dathliad terfynol yn llawn o wynebau balch wrth i bawb ddathlu eu llwyddiannau a’u cyraeddiadau, yn ogystal â thrafod gyda chynrychiolwyr gwleidyddol ynglŷn â heriau ceisio noddfa.

Dysgu am y byd yn yr ystafell ddosbarth. Mae Oxfam Cymru yn cefnogi dinasyddiaeth fyd-eang ledled Cymru drwy helpu plant i ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau o ran sut gallwn oll helpu i fynd i’r afael â thlodi ac anghydraddoldeb.

Ar dy feic! Carys Thomas a Casia Wiliam o Oxfam Cymru fu ar gefn eu beiciau yn yr Eisteddfod Genedlaethol i ofyn i bobl gefnogi bargen deg a byd-eang ar hinsawdd ym Mharis.

Bws Unioni’r Glorian, Oxfam, yn cyrraedd Bae Caerdydd, gan weiddi’n groch bod yn rhaid inni fynd i’r afael ag anghydraddoldeb er mwyn rhoi terfyn ar dlodi eithafol. Pam ddylai 25% o boblogaeth Cymru ennill llai na’r cyflog byw?