Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Projectau Oxfam yng Nghymru

Mae Oxfam Cymru yn gweithio gyda partneriau lleol ledled Cymru i helpu taclo tlodi, anfantais ac allgau cymdeithasol

I ddarllen y dudalen hon yn Saesneg


Trosolwg o'r prosiectau

Rydym ar fin dechrau ar brosiectau newydd cyffrous yng Nghymru. Cadwch olwg am ragor o wybodaeth yma cyn bo hir.

Adeiladu Bywoliaethau a Chryfhau Cymunedau

Cafodd y prosiect Adeiladu Bywoliaethau a Chryfhau Cymunedau yng Nghymru ei gyllido gan y Loteri Fawr, Unilever ac Oxfam, a chafodd ei gydgysylltu a'i hwyluso gan naw sefydliad partner lleol mewn cymunedau ledled Cymru (a restrir isod) rhwng 2012 a 2016.

Bu i'r prosiect newid bywydau mwy na 1,100 o bobl ym mhob cwr o Gymru, a hefyd dangoswyd bod pob £1 a fuddsoddwyd wedi rhoi bod i fudd o £4.

Roedd y prosiect hwn yn cynnig cymorth un-i-un i bobl er mwyn iddynt bwyso a mesur yr hyn sy'n digwydd yn eu bywydau a chael y cymorth sydd ei angen arnynt i wneud newidiadau cadarnhaol drostynt eu hunain. Yn sgil cael ymagwedd hyblyg fel hon, gallai gweithwyr y prosiect gynnig yr union gymorth roedd ei angen i drawsnewid bywydau pobl, yn cynnwys offer gwaith, credyd ffôn symudol a hyd yn oed profion tadolaeth.

Defnyddiai'r prosiect Ymagwedd Bywoliaethau Cynaliadwy (SLA), a gafodd ei defnyddio gyntaf ym mhrosiectau Oxfam yn Affrica. Mae'r ymagwedd hon at fynd i'r afael â thlodi yn un bwrpasol, unigryw sydd wedi'i seilio ar asedau, yn hytrach na'n un lle defnyddir 'un model addas i bawb'. I gael rhagor o wybodaeth am yr SLA, gallwch wylio'r ffilm fer hon neu fynd i wefan Oxfam i gael golwg ar y Pecyn Cymorth.

I gael rhagor o wybodaeth am brosiect Adeiladu Bywoliaethau a Chryfhau Cymunedau yng Nghymru, cysylltwch ag Oxfam Cymru trwy ffonio 0300 200 1269.

Y Dull Bywoliaethau Cynaliadwy (SLA)

Lleoliadau Prosiectau

Roedd y prosiect Adeiladu Bywoliaethau a Chryfhau Cymunedau yng Nghymru ar waith yn y naw lleoliad canlynol ar draws Cymru rhwng 2012 ac 2016:

Yng Nglyncoch ger Pontypridd buom yn gweithio gyda rhieni plant mewn dwy ysgol leol. Ein partner oedd  Glyncoch Community Regeneration Ltd.Ym Mheblig ger Caernarfon, ein partneriaid oedd Sylfaen. Roedd y prosiect hwn yn gweithio gyda phobl ifanc ddi-waith ar ystâd dai fawr.Cafodd cymorth i bobl ddigartref neu bobl agored i niwed y daethpwyd o hyd i dai iddynt ei gynnig trwy ein prosiect gyda'r  Wallich yng Nglyn Ebwy. Hefyd mae'r Wallich yn mynd i'r afael â phroblemau o ran dibyniaeth ar alcohol a chyffuriau.Yng Nghaerdydd, rhoesom gymorth i ffoaduriaid a cheiswyr lloches ifanc mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth y Tywysog ac OasisHefyd gweithiom gyda  South Riverside Community Development Centre yng Nghaerdydd i helpu pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig (menywod a dynion) i fod yn fwy cyflogadwy ac i wella ansawdd eu bywydau.  Yn Abertawe buom yn gweithio gyda phobl dduon a lleiafrifoedd ethnig i wella eu sgiliau a'u cyflogadwyedd. Rydym yn gweithio gyda'r African Community Centre.  Ym Manwen ym mhen uchaf Cwm Dulais buom yn gweithio gyda  Dove Workshop i roi hwb i gyfleoedd bywyd pobl oedd wedi bod yn ddi-waith yn y tymor hir.Yng Nghasnewydd, rhoddwyd cymorth i deuluoedd oedd â phlant yn yr ysgol trwy ein partneriaeth â Duffryn Community LinkYn y Rhyl, roedd ein prosiect wedi'i anelu at bobl hŷn yn y dref y mae llawer ohonynt yn byw mewn fflat un ystafell ac yn ei chael yn anodd dod o hyd i waith. Ein partner yma oedd  Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych.Yn Wrexham gweithiom gyda Phartneriaeth Parc Caia i helpu preswylwyr ystâd dai sy'n agored i niwed ac sy'n anodd eu cyrraedd i wella eu bywydau. 


Noddfa yng Nghymru

Trwy'r Prosiect Noddfa yng Nghymru, rhoddwyd cyfleoedd i fenywod sy'n ceisio noddfa (ceiswyr lloches a ffoaduriaid) yng Nghymru rhwng 2012 a 2015. Bu Oxfam Cymru yn cydgysylltu prosiect tair blynedd ym mhedair ardal gwasgaru ceiswyr lloches Cymru, gan weithio mewn partneriaeth ag Oasis Caerdydd yng Nghaerdydd, yr 'African Community Centre' yn Abertawe, Alltudion ar Waith ac Eglwys Gymunedol Bethel yng Nghasnewydd, a BAWSO yn Wrecsam. Bu Oxfam yn gweithio gyda Busnes yn y Gymuned yn yr holl ardaloedd, a fu'n dod o hyd i gyfleoedd gwirfoddol perthnasol i fenywod. Yn eu tro, bu partneriaid y prosiect yn gweithio gydag ystod o sefydliadau, cyflogwyr a darparwyr gwasanaeth cefnogol ym mhob un o'r pedair ardal. Cafodd Prosiect Noddfa yng Nghymru ei gyllido gan y Loteri Fawr.

I ddarllen gwerthusiad terfynol y prosiect ewch i: