Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Pawb yn Cyfri

Adnodd mathemateg i blant 8 i 12 oed sy’n cymharu Bywydau Ifanc ledled y byd.

Mae Pawb yn Cyfri yn adnodd difyr sy'n cynorthwyo elfennau allweddol o'r cwricwlwm mathemateg. Gan ddefnyddio data go iawn am blant sy'n byw mewn pedair gwlad mewn gwahanol rannau o'r byd, bydd y disgyblion yn datblygu eu sgiliau a'u dealltwriaeth o bynciau fel amser a thrin data.

 

Mae'r adnodd hefyd yn ystyried sut mae anghydraddoldeb yn effeithio ar fywydau plant mewn gwahanol rannau o'r byd.

 

Trosolwg yr Athrawon

Mae'n cynnwys cyflwyniad, gwybodaeth ddefnyddiol ac amlinelliad manwl o'r adnodd.

Nodiadau cefndir i'r athrawon (Ar gael yn Saesneg)

Mwy o fanylion am anghydraddoldeb, Bywydau Ifanc a'r pedair gwlad.

Uned 1: Croeso i brosiect Bywydau Ifanc


Sesiwn 1: Dyma fy mywyd

Chwarae rôl er mwyn dysgu am wyth o blant o bedair gwlad Bywydau Ifanc: Ethiopia, India, Periw a Fiet-nam. 

Sesiwn 2: Ble yn y byd?

Canfod lleoliad gwledydd Bywydau Ifanc ar fap y byd. Trosi rhwng milltiroedd a chilomedrau er mwyn nodi pa wlad sy'n cyd-fynd â pha bellter o'r Deyrnas Unedig.

Sesiwn 3: Faint o amser mae'n cymryd i gyrraedd yno?

Dehongli amserlenni hedfan a datblygu dealltwriaeth o barthau amser.

Sloe Sleidiau Uned 1 Sesiynau 1-3

I'w defnyddio gydag Uned 1 Sesiynau 1 - 3.

Lluniau'r gwledydd

I'w defnyddio gydag Uned 1 Sesiwn 4.

Sesiwn 4: Herio tybiaethau

Defnyddio lluniau a thestun i ddysgu mwy am wledydd Bywydau Ifanc. Ystyried sut gall rhagdybiaethau ddylanwadu ar argraffiadau pobl o sut le yw rhywle.

Sesiwn 5: Beth yw ystyr 'lles' mewn bywyd?

Ystyried beth mae'n golygu i sicrhau lles mewn bywyd drwy nodi, trefnu a chymharu dangosyddion lles.

Sesiwn 6: Beth yw ystyr anghydraddoldeb?

Defnyddio'r cysyniad o rannu i ddeall ystyr anghydraddoldeb a datblygu sgiliau datrys problemau.

Sioe Sleidiau Uned 1 Sesiynau 4-6

I'w defnyddio gydag Uned 1 Sesiynau 4 - 6.

 

Uned 2: Amser ac anghydraddoldeb


Sesiwn 1: Bywyd bob dydd

Dysgu mwy am fywyd bob dydd dau o blant yn Ethiopia ac India. Datblygu sgiliau darllen, ysgrifennu a throsi amser gan ddefnyddio clociau analog a chlociau digidol 12 awr a 24 awr. 

Sesiwn 2: Faint o amser ydych yn treulio?

Defnyddio amserlenni i gyfrifo a chymharu faint o amser mae plant yn treulio yn gwneud gwahanol weithgareddau dyddiol.

Sioe Sleidiau Uned 2

I'w defnyddio gydag Uned 2 Sesiynau 1 - 2

 

Uned 3: Trin data anghydraddoldeb


Sesiwn 1: Sut gallwn fesur lles?

Dehongli data anghydraddoldeb pedair gwlad Bywydau Ifanc a'r Deyrnas Unedig. Archwilio'r defnydd o ffeithluniau (infographics) i gynrychioli canrannau.

Sesiwn 2: Cyflwyno data defnydd amser

Gwerthuso gwahanol ffyrdd i gyflwyno data. Llunio siart bar neu siart cylch i gynrychioli a chymharu data defnydd amser.

Sesiwn 3: Cyfrifo defnydd amser cymedrig

Cyfrifo defnydd amser cymedrig ac ystyried pwysigrwydd defnyddio sampl o faint mawr wrth gasglu data.

Sioe Sleidiau Uned 3 Sesiynau 1 - 3

I'w defnyddio gydag Uned 3 Sesiynau 1 - 3.

Sesiwn 4: Cymharu defnydd amser

Defnyddio arwyddion anhafaledd i gymharu data. Ystyried sut mae rhyw'r plant, a ph'un a ydynt yn byw mewn ardaloedd trefol neu wledig, yn gallu effeithio ar sut maent yn treulio eu hamser.

Sesiwn 5: Sut ydych yn teithio i'r ysgol?

Casglu, cyflwyno a chymharu data teithio i'r ysgol.

Sesiwn 6: Graffiau llinell

Defnyddio graffiau llinell i ymchwilio i sut mae anghyfartaledd wedi newid dros amser yn y Deyrnas Unedig ac yng ngwledydd Bywydau Ifanc.

Sioe Sleidiau Uned 3 Sesiynau 4 - 6

I'w defnyddio gydag Uned  3 Sesiynau 4 - 6

 

Uned 4: Myfyrio a rhannu


Uned 4: Myfyrio a rhannu

Myfyrio ar yr hyn a ddysgwyd am les ac anghyfartaledd, a'u dealltwriaeth, a gwerthuso hynny. Nodi a chynllunio gweithgareddau i rannu'r wybodaeth hon gydag eraill.