Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

ChangeMakers - CreuNewid

680x150

Women's leader Noorkishili Naing'isa receives a call on her mobile phone while grazing her livestock in Tanzania.

Geoff Sayer/Oxfam

Sgroliwch i lawr i ddarllen hwn yn y Gymraeg

For Students  Learn about mobile phones

Most of us have a mobile phone, they're getting smarter every day but have you ever wondered where and how they're produced and at what cost? ChangeMakers 2014 is an opportunity to learn and think critically about the positive and negative aspects of our attachment to mobile phones before planning and taking appropriate action to create positive change.

For Teachers Free ESDGC & LNF training

Whilst students explore the issue of mobile phones, teachers will be invited to attend innovative workshops on linking global issues with the Literacy and Numeracy Framework.  You'll leave armed with resources and ideas that will help you to deliver on both ESDGC and the LNF creatively and effectively.

Dates and Locations

Newport University of Wales, Newport, 12 February 2014

Carmarthen The National Botanic Garden of Wales, Llanarthne, 13 February 2014

Bangor Bangor University, 18 February 2014

Oxfam Cymru will be delivering the ChangeMakers Conferences in partnership with CEWC, WIDE, Fair Trade Wales, Christian Aid Wales and the Centre for Alternative Technology.

The deadline for registrations is 6 December. Find out more and register your interest.

680x150

Arweinydd merched, Noorkishili Naing'isa, yn derbyn galwad ar ei ffôn symudol wrth bori ei da byw yn Tanzania.

Geoff Sayer/Oxfam

I Ddisgyblion 

Dysgu am ffonau symudol

Mae gan y rhan fwyaf ohonom ffôn symudol, maent yn mynd yn glyfrach bob dydd ond ydych chi erioed wedi ystyried ble a sut y cânt eu cynhyrchu a phwy sydd yn talu'r pris? Mae CreuNewid 2014 yn gyfle i ddysgu a meddwl yn feirniadol am agweddau cadarnhaol a negyddol ein ymlyniad i ffonau symudol cyn cynllunio a gweithredu'n briodol i greu newid positif. 


Ar gyfer Athrawon 
Hyfforddiant am ddim ar ADCDF a'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (FfLlRh).

Tra bod y disgyblion yn dysgu am ffonau symudol, bydd athrawon yn cael eu gwahodd i fynychu gweithdai arloesol ar gysylltu materion byd-eang â'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd. Byddwch yn gadael gyda llu o adnoddau a syniadau a fydd yn eich helpu i gyflawni gofynion y fframwaith ADCDF a'r FfLlRh yn greadigol ac yn effeithiol.Dyddiadau & Lleoliadau

Casnewydd Prifysgol Cymru, Casnewydd, 12 Chwefror 2014

Caerfyrddin Yr Ardd Fotaneg Genedlaethol, 13 Chwefror 2014

Bangor  Prifysgol Bangor, 18 Chwefror 2014

Mae'r cynadleddau hyn yn cael eu trefnu ar y cyd gan  Oxfam Cymru, CEWC, WIDE, Masnach Deg Cymru, Cymorth Cristnogol a'r Ganolfan Dechnoleg Amgen.

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw Rhagfyd 6. I ddarganfod mwy ac i gofrestru'ch diddordeb, ewch i wefan CEWC.