Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Tlodi yng Nghymru

Nid oes a wnelo tlodi yng Nghymru â sychder, rhyfel na newyn - fel y gall fod mewn gwledydd datblygol - ond mae'n llawn mor real.

I ddarllen y dudalen hon yn Saesneg

Mae bron un o bob pedwar o bobl yng Nghymru yn byw mewn tlodi sy'n golygu eu bod yn cael llai na 60% o'r cyflog cyfartalog. Mae hynny'n cyfrif am tua 700,000 o'n cyd-ddinasyddion. Nid yw'r lefel honno o dlodi cymharol wedi newid mewn degawd.

Projectau Oxfam yng Nghymru
Yng Nghymru, mae’r 16% cyfoethocaf yn berchen ar yr un faint o gyfoeth a phawb arall gyda’i gilydd

Y broblem

Gall tlodi olygu bod heb arian yn eich poced, neu fod eich plant yn mynd i'r ysgol neu i'w gwelyau eisiau bwyd. Gall olygu methu â fforddio cot aeaf neu wresogi'ch cartref. Ond gall hefyd olygu byw am flynyddoedd heb waith na gobaith, wedi'ch amddifadu rhag cyfleoedd a'r gallu i newid. Yn ogystal mae gan bobl mewn cymunedau tlawd iechyd gwaeth a disgwyliad oes byrrach.

Dyna pam mae Oxfam wrthi'n gweithio yng Nghymru i oresgyn tlodi, ac i ddweud y gwir amdano, yn awr ac yn y tymor hir.

Oxfam Cymru - Unioni'r Glorian: Glaslun i Gymru

Arferid dweud mai gwaith oedd y ffordd orau allan o dlodi, ond bellach gellid dadlau nad yw'n ffordd allan o gwbl. Mae gan hanner aelwydydd Cymru sy'n dioddef tlodi rywun sy'n ennill cyflog.

Mae anghydbwysedd rhwng dynion a menywod yn dal yn amlwg mewn sawl agwedd ar fywyd yng Nghymru. Menywod sy'n meddu ar 80% o'r holl swyddi rhan-amser yng Nghymru, ac mae'r mwyafrif llethol ohonynt mewn galwedigaethau cyflog isel. Os ydym am fynd i'r afael â thlodi yng Nghymru, mae'n rhaid inni fynd i'r afael hefyd ag anghydbwysedd rhwng dynion a menywod.

Ond hefyd mae angen i Gymru fod yn gyfrifol yn fyd-eang. Mae ein hallyriadau carbon yn sylweddol uwch na'r hyn y dylent fod ar gyfer cenedl o'n maint ni. Yn ogystal, yn wyneb yr argyfwng ffoaduriaid byd-eang, mae'n hanfodol bod Cymru yn gwneud ei rhan trwy roi croeso cynnes i ffoaduriaid a cheiswyr lloches.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am yr heriau hyn, ynghyd â'n hatebion arfaethedig eraill, trwy ddarllen Glaslun i Gymru neu drwy wylio'r fideo byr hwn.

Yr hyn rydym yn ei wneud

  • Rydym yn ymgyrchu. Rydym yn codi materion ac yn cael pobl i gysylltu â'r rheini mewn grym er mwyn dylanwadu ar eu penderfyniadau
  • Rydym yn ymchwilio. Rydym yn gweithio gyda phartneriaid i ymchwilio i bolisïau sy'n gallu mynd i'r afael â thlodi ac anghydraddoldeb economaidd gartref a thramor
  • Rydym yn codi ein llais: Rydym yn rhoi cyfle i bobl sy'n dioddef tlodi siarad â phobl mewn grym a lleisio eu barn
  • Rydym yn gweithio: mae ein rhaglen waith yn mynd i'r afael â thlodi yng Nghymru yn uniongyrchol. Rhagor o wybodaeth am Raglen Dlodi Oxfam yn y DU.

Latest from the Oxfam Cymru blog

Amser gyda'r teulu ar dop y rhestr Nadolig

Nid y twrci, na'r anrhegion na'r ffilmiau Nadolig; yn hytrach mae'n debyg mai gwir... Read more

Ffoaduriaid Rohingya yn dweud na fyddent yn dychwelyd i Myanmar heb hawliau cyfartal

Mae ffoaduriaid Rohingya sydd wedi cael eu cyfweld gan Oxfam ym Mangladesh yn dweud nad fyddent... Read more