Cymru

Gweithdai datblygu athrawon ar gyfer ysgolion yng Nghymru.

Helpwch eich dysgwyr i ddatblygu'n ddinasyddion gweithgar yng Nghymru a'r byd.

Mae Dinasyddiaeth fyd-eang yn darparu cyfleoedd di-ben-draw ar gyfer dysgu, sy'n gallu gwella cyrhaeddiad ac ysbrydoli eich dysgwyr. Mae'n datblygu sgiliau cydweithredol a chreadigrwydd, ac yn gwella sgiliau cyfathrebu.

Datblygu dinasyddion moesegol, gwybodus yw un o ddibenion craidd y cwricwlwm newydd sy'n cael ei ddatblygu ar gyfer Cymru. Mae dinasyddiaeth fyd-eang yn cynnig cyfle i roi sgiliau i'ch dysgwyr er mwyn iddynt fynd ati i ymgysylltu'n weithgar ac yn ystyriol â byd cyd-ddibynnol.

Mar gan ein gweithdai ffocws ymarferol a byddant yn rhoi'r hyder i chi gyfoethogi eich addysgu.

Dod â'r byd i mewn i rifedd

Ysbrydoli chwilfrydedd mathemategol am y byd. Mae'r sesiwn hon yn llawn dop o syniadau creadigol, ac mae'n eich cefnogi i ddefnyddio cyd-destunau byd-eang i archwilio rhifedd, yn cynnwys sgiliau rhif a data. 

Dod â'r byd i mewn i Saesneg

Datblygu cyfathrebwyr beirniadol. Defnyddio dinasyddiaeth fyd-eang i ddal diddordeb dysgwyr a gwella sgiliau ar draws siarad a gwrando, darllen, ysgrifennu, a llythrennedd yn y cyfryngau.

Creu cwricwlwm bywyd go iawn

Cyfoethogi eich cwricwlwm trwy ddinasyddiaeth fyd-eang. Defnyddio methodolegau addysgu a dysgu cyfranogol i ddylunio cwricwlwm byd-eang sy'n bodloni anghenion eich ysgol.

Archwilio gwerthoedd ledled y gymuned ysgol

Ar beth y mae eich ysgol yn gosod gwerth? Defnyddio dinasyddiaeth fyd-eang i archwilio ac i ganolbwyntio ar werthoedd. Cynnwys dysgwyr a chynllunio cyfleoedd i sefydlu'r egwyddorion hyn ledled eich cymuned ysgol. 

Cymryd rhan a chael llais

Meithrin arweinwyr ifanc. Nodi sut y gall pobl ifanc dyfu'n arweinwyr gweithgar, gweithredu, a sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed. Gwella'r gallu i feddwl yn feirniadol, arweinyddiaeth a sgiliau cyfathrebu.

Syniadau creadigol i gefnogi'r broses bontio

Gwneud cysylltiadau ystyrlon ar draws y cyfnodau allweddol. Darganfod ffyrdd creadigol o wella cysylltiad rhwng ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd, datblygu arweinyddiaeth a gwella sgiliau cyfathrebu.

Gallwn hefyd weithio gyda chi i ddatblygu eich DPP eich hun wedi'i deilwra ar eich cyfer i fodloni anghenion penodol eich ysgol neu glwstwr. Y gost ar gyfer hyn yw £550.

Yn bendant, gallai pawb gael dealltwriaeth fwy eglur ac elwa o'r gweithdy, o ystyried y sylwadau cadarnhaol ar ddiwedd y sesiwn a'r drafodaeth fywiog a oedd yn dal i fynd wedi 6 o'r gloch! Roeddech wedi taro deuddeg gyda'ch sesiwn, gan fod yno sbectrwm llawn o gyfranogwyr fel y mae'n siŵr ichi sylwi.”

Susan Bush, Ysgol Iau Torriano

Cefais fy annog a fy nghyffroi wrth glywed am y gwahanol ffyrdd o addysgu. Rwy'n credu ei bod yn bwysig iawn datblygu ffordd fyd-eang o feddwl drwy gydol eu bywydau a rhoesoch ffyrdd ymarferol gwych i wneud hynny.”

Chloe Roberts, Ysgol Gynradd Montpelier